تغذیه

تغذیه سالم وطیب طاهر غذایی است که انسان بادعا و ثنا وبامواد سالم درست کند وشکرگزار خداوند باشد.

مسیحیان قبل از خوردن غذا یکی ازاعضاخانواه دعا میکند وبقیه آمین میگویندواین نهایت شکرگزاری از نعمتهای خداوند است که به جا می آورند.

خداوند میفرماید اگر بنده خدا هستی وبنده نفس خود نیستی آنچه بتو عطا کردیم با آگاهی واراده تناول کنیدوشکر نعمت کنید که این همان غذای طیب و طاهر است.ماباید قبل از خوردن غذا خدا را شکر کنیم وبدانیم مشغول خوردن چه غذایی هستیم وتفکر کنیم وشکرگزار خداوند باشیم که این همه نعمت به ما ارزانی بخشیده است.
به نام خدا

اگر انسان بتواند غدا یی را که میخورد بامواد سالم تهیه کند وبا دعا وحمد وثنا طبخ کند وموقع خوردن با یاد خدا میل کند غذاهای سفت فود سالم نیستند قرآن میفرمایدآنی کنتم آیا تعبد ون اگر بندگی میکنید خدا شکر کنید اعلب ما بنده نفس هستیم چون موقع عدا خوردن شکر نمیکنیم

جرا نمیتوانم قبل از خوردن غذا شکر کنیم

اگر بنده خدا هستی باید با اراده غدای سالم وطیب بخوری

وباید اراده خدا را شکر کنی اراده غذا نخوری

کار خوبی که مسحیا میکنند همیشه قبل خوردن غذا شکر میکنند
ما میدانیم این غذا راخودش با دعا وثنا و مواد خوب پخته پس فست فو د غذای طیب نیست در این آیه می فرماید ان کنتم ایاه تعبدون اگر بندگی میکنی خدا را ما بنده نفسیم چون قبل از غذا شکر نمی کنیم وکمتر مسیحی دیدیم که عمل نکنند به این آیه که اول دعا میکنندبعد میخورند اگر بنده نفست نیستی باید شکر کنی وبا اراده غذا بخوری وغذای طیب را مزه مزه کنی وخدا را شکر کنی