توکل به خدا

 
ذلکم الله ربی علیه توکلت والیه انیب

علیه توکلت والیه انیب

کسی که انیب میکند خودش دست خودش نیست متوجه میشود که

همه کارها را خدا میکند وبه خدا توکل میکند ومی فرماید تو بکن

تو شاهد بودی عامل هم بودی می فرماید اعملوا مکانتکم انی عامل

ما را عامل کردی ما نمی خواهیم افوض امری الی الله

ما به شما تفویض میکنیم میخواهیم شاهد باشیم