طارق

تهیه کننده: بیتا سمیعی
طارق ، كوبنده در خداوند است

طارق ،كسي است كه نماز شب ميخواند

كسي كه درحال عبادت ،سجده، ،استخفار به درگاه خداوند است

طارق براي خداوند جايگاه بسيار با ارزشي دارد

و براي اهل آسمان همچون ستاره ميدرخشد