شبهای نیمه رجب، شعبان ورمضان

 
تهیه کننده: بیتا سمیعی
ماه هنگامی که قرص کامل می شود مد می کند و جزر و مد بر اثر این قرص کامل ماه صورت می گیرد . در شب نیمه شعبان اگر به کره ماه نگاه کنید و هوا ابری نباشد یک هاله بسیار قشنگ را بدون عینک و تلسکوپ با چشم معمولی مشاهده خواهید کرد . در اینجا باید به این فکر کنیم که شب نیمه شعبان شب عظیمی است که در آن ضمیر ناخودآگاه و افکار ما به هر چیزی توجه کند آن چیز را بدست می آورد.پس چه بهتر است که انسان به آخرت و قرآن و اینگونه مسایل تمرکز کند . دسترسی به خواسته های دنیایی وقتی آخرت را داشته باشیم راحت است.

حال ببینیم که این توجه در واقع چه اثری دارد ؟

در آیه ۱۱۵ سوره بقره خداوند میفرماید :فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . یعنی به هر جاى كه رو كنيد،  مشاهده می کنید که خداوند قبل از شما رویش به شما بوده است اول خدا رو کرد، بعد شما رو کردید.

در این شب اول اینکه باید با خدا خلوت کرد و از شلوغی ها و برنامه ها به دور بود و دوم اینکه در صورت رویت ماه در زیر نور ماه راه برویم و یا در زیر نور ماه بنشینیم جمعی و خصوصی فرقی نمی کند و به اهدافمون در زندگی توجه کنیم؛ به اینکه برای چه در این دنیا آمده ایم.

به میزانی که ما روی چیزی وقت میگذاریم از آن چیز نتیجه می گیریم مخصوصا در ایام البیض مخصوصا امشب
هنگامی که ماه قرص کامل می شوداب دریا مد میشود پس دلیل جزر و مد بر اثر کامل شدن قرص ماه است. شب نیمه شعبان اگر خوب به کره ماه نگاه کنیم یک هاله ی بسیار زیبا در اطراف ماه می بینیم پس به این نتیجه می رسیم که شب نیمه شعبان شب عظیم و بزرگی است و با اگاهی به این علم که ضمیر ناخوداگاه و افکار ما با تمرکز و توجه برروی هر موضوع و فعالیتی می تواند ان را بدست اوردپس چه بهتر که در این شب انسان به خدا، قرآن، و معنویات الهی فکر کند تا آنها را بدست بیاورد. با توجه به ایه 115 سوره بقره به هر طرف طرف رو کنیم خدا حضور دارد خوب است در ایام البیض یعنی روزهای 13و14و15 هر ماه قمری بخصوص در ماه رجب و شعبان و رمضان که فضیلت بسیار زیادی دارد سعی کنیم در این شبها از شلوغی ها به دور باشیم و بتوانیم درزیر نور ماه جمعی یا خصوصی بشینیم و با خدای خود به راز و نیاز بپردازیم و به اهدافمان در زندگی فکر کنیم که برای چه به این دنیا آمده ایم و هدف پروردگار از خلقت ما چه بوده است.

از کجا آمده ام آمدنم بهرچه بود؟