پیاده سازی صفت صبر

 
والله مع الصابرین

خداوند با صابرین استما بایدصفات خداوند را در خودمان پیاده کنیم

یکی از اسامی خداوند صبروصابربودن استآیا ما صبر درمصائب در گناه یا در عبادت داریم

آیا ما صفت صابربودن را برخودمان جاری کردیم

اگر ما صبررادرخود جاری کنیم ملایک برما جاری می شودوما صبر در تمام اعمال را بدست می آوریم