ختم  قران جمعی این هفته از روزشنبه 18 بهمن  جزء 6 حزب 4     سوره مائده آیات 50 تا 81   ودعای هرروز: انشاالله هرروز دعابعداززیارت آل یس را می خوانیم