بگوحق که بیاید باطل نابودمی شود

تهیه کننده: بیتا سمیعی
هنگامیکه خداوند خودش برای شما توسط ملائک، حق را القاء می کند و باطل را زائل می کند و جن و شیطان برای ما کاری انجام نمی دهدو تمامی کارها توسط ملائک و رسول خدا انجام می شود. درادامه می فرماید : وقتی حق بیاید، باطل که همان شیاطین و اجنه هستند بوجود نمی آید . با این توصیف باید به خدا رجوع کرد و به سوی او شتافت . در اینجا انسانی که به حق شتافته برنمی گردد .چرا که حق در وجود او نشسته است . شما نماز اول می خوانید، به ذکر دوبار در روز ادامه می دهید و این چنین با حق هستید .