شب قدر

 

به نام خدا

چند مورد وجود دارد در هستی مخفی است.

شب قدر،اسم اعظم،نماز وسطی،قبر حضرت زهرا(س)،زمان وفات حضرت زهرا(س ).

قبر حضرت زهرا باید مخفی باشد.چون جایگاه ایشون در عرش است.و زمان وفات ایشون هم مخفی است .آن هم جای تدبر دارد،ما باید حضرت زهرا را در آسمان و عرش دنبالش بگردیم،ولی متاسفانه درزمین و تاریخ میخواهیم پیدا کنیم.ایشون متعلق به تاریخ نیست،ایشون برای ابد زنده شدن،وقتی انسان تکامل پیدا کرد به ابدیت ملحق می شود،ما در این دنیا آمدیم که قبل از مرگ به ابدیت برسیم،یعنی لقاء الله یالقاءآخرت.

این در واقع تکامل بشر است که به دنیا آمده تا بتواند سماوات را طی کند.

در رابطه با حضرت زهرا(س)بخاطر اینکه مااونس بهتری بگیریم.باید جایگاه ایشون راتدبر کنیم.و به احادیث توجه کنیم.ایشون زمینی نیست که مسایل زمینی ایشون را بررسی کنیم.کلمه طیبه،که شجره طیبه ،یا فاطمه زهرا ادرکنی،در واقع حضرت زهرا(س)سر از آسمان بیرون آورده.این برای ما یک خیرباشد.چون ایشان عطیه الهی است،در واقع کوثر است،

خدا میفرماید انا اعطیناک الکوثر،یعنی ما به تو کوثر اعطاء کردیم.در واقع میفرماید، هم به نبی اکرم(ص) هم به من و شما، کوثر خیر کثیر است چون چشمه است که خاتمه و ابتداء ندارد همانطور جاری است ،پس تنها وظیفه ما این است که دنبال کوثر باشیم.و خودمان را به کوثر بپیوندیم

خدا میفرماید اگر میخواهی وصل شوی. نحر کن از دنیا فارق شو.

پس به این نتیجه میرسیم خودمان را به حضرت زهرا را پیوند دهیم.

هر روز یاد ایشان باشیم. بعد از سلام نماز بدون کوچکترتن حرکتی تسبیحات حضرت زهرا را با تمرکز و توجه کامل مگوییم در تسبیحات حضرت عروج صورت میگیرد.پس بعد از فراغت از نماز نصب کن.

ما با خودمان عهد میبندیم بعد از نماز،سلام بر امام حسین(ع) و حضرت علی(ع)وحضرت زهرا(س) و تسبیحات حضرت زهرا را با سه صلوات یاد کنیم،و آداب ان هم این است بدون هیچ حرکتی با تمرکز داشتن،و بعد از تسبیحات هم سه صلوات الهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع النیباء و مرسلین باشد.

ما باید حضرت زهرا را الگو قرار دهیم، ایشون میفرمایند،

دنیا برای من فقط قرآن دلبری کرد.

پس گوش و چشم و زبان خود را با قرآن آشنا کنیم


تقدیر ما در شب قدر نوشته می شود وانسان خودش سرنوشت خود

را با اراده خود رقم میزند.

برای تغییر در سرنوشت واجرا شدن تقدیر شب قدر باید حتما تصمیم به تغییر بگیریم تا خداوند این تغییر را بر ما مقدر کند.

شب قدر فهمیدنی نیست بلکه در ک کردنی است وما باید قدر این شب با عظمت را بدانیم وشکرش را بجا بیاوریم