نیمه شعبان

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی
ماه وقتی قرص کامل می شود مد می کند

شب نیمه ماه شعبان اگر به کره ماه نگاه کنید یک هاله ی بسیار قشنگی دور هاله ی ماه دیده می شود .

شب نیمه ی شعبان شب عظیمی است ،شبی هست که ضمیر ناخودآگاه ما و افکار ما روی هرچیزی توجه کند آن را بدست می آورد،چه بهتر که انسان روی قران،اخرت و مسائل اینگونه توجه کند.

در این شب

اولا، تا می توانیم خلوت کنیم

دوما، در زیر ماه راه برویم،بنشینیم و فکر کنیم و توجه کنیم به اهدافمان در زندگی

به میزان اینکه روی چیزی وقت می گذاریم از آن نتیجه میگیریم