ولایت 14 معصوم

هدایت

ما باید اهل نماز شب اهل استغفار اهل نماز اول وقت را پیدا کنیم و با آنها همنشین شویم که اثر این همنشینی تشعشعاتی است که از آنها دریافت می کنیم و خلق و خویمان معنوی می شود 14 معصوم هم دارای این تشعشعات هستند مارا می بینند و کلاممان را می شنوند مومنان که فوت کرده اند هم فکر می کنیم که مرده اند در صورتی که آنها به ابدیت زنده شده اند چون در زمان حیات خود ولایت خدا را بر ولایت نفسشان ترجیح دادند و خداوند در قلبهاشان جا دارد .