خواب حین ذکر

تهیه کننده: بیتا سمیعی
در ذکر همیشه زمانی رخ میدهد که انسان از خودش بی خود میشود بدین معنا که سرمست الهی می گردد و خوابی او را فرا میگیرد وهنگامی که از این خواب بلند می شود تقریبا می داند که ذکر خود را تا کجا ادامه داده است. این خواب نیست بلکه فرکانس مغز زیر چهارده تا هشت یا برای برخی افراد به زیر هشت تا چهار میرود. که حالت فوق العاده ای را تجربه می کنید .
در ذکر همیشه زمانی رخ میدهد که انسان از خودش بی خود میشود بدین معنا که سرمست الهی می گردد و خوابی او را فرا میگیرد وهنگامی که از این خواب بلند می شود تقریبا می داند که ذکر خود را تا کجا ادامه داده است. این خواب نیست بلکه فرکانس مغز زیر چهارده تا هشت یا برای برخی افراد به زیر هشت تا چهار میرود. که حالت فوق العاده ای را تجربه می کنید .