خشیت به معنی نگه داشتن حرمت دیگری است و معنای ترس را نمی دهد. 

تهیه کننده: سکینه قاسمی