خداوند رحمت الهی را از قلب و چشم و گوش کافران با پرده ای قطع می فرماید.

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
کافر چه کسی است؟کسی که کافر شده یعنی به وسیله اعمال بد و گناه دور خود کارما بوجود آورده است و خدا میفرماید اینان از رحمت الهی و نور الهی بی نصیب خواهند بود یعنی نور و رحمت الهی برای آنها قطع خواهد شد و وقتی قطع شد ختم میشود مانند نامه ای که مینویسند و بعد از اتمام آن درب آن را می بندند و آن را مهر میکنند یعنی کارش تمام شده است. قلب ما نیز دریافت نور الهی است ما در آخرت نور و جوارح کم می آوریم پس خَتَمَ یعنی قطع شدن نور و رحمت الهی بر قلب و گوش ما، ما به دنیا آمدهایم برای آخرت وقتی قلبمان با غشاوت یعنی( پرده) قطع شود دیگر الهام و آگاهی و شعور را درک نخواهیم کرد و آخرت را نه می بینیم و نه می شنویم پس در اینجا آخرت برای ما تمام شده چرا که قلبی که درک نکند گوشی که نشنود و چشمی که نبیند نور و رحمت الهی بر او قطع میشود واینها را باید در دنیا کسب کنیم وگرنه به عذاب بزرگی دچار میشویم.

کافر + درک و شعور + چشم و گوش + نور و رحمت الهی