درقلب منافقین مرضی به خاطر کارما کسب کرده است.

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
002010

در این آیه میفرماید:

فِی قُلُوبِهِم مَّرَضُُُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابُ اَلِیم بِمَاکَانُوایَکذِبُونَ

فِی :در

قُلُوبِهِم :قلوب آنها

مَرَضُ :مرضی هست

فَزَادَهُمُ اللَّهَ مَرَضاً :پس خدا مرض آنها را زیاد کرد

وَلَهُم :برای ایشان

عَذَابُ اَلِیم :عذاب دردناک

اَلِیم :درد خیلی زیاد

بِه مَا کَانُوا یَکذِبُون :به آنچه کسب کردند

چه چیزی منافقین و کافئین کسب کردند؟

اینها کارما کسب کردند

اینها با کارماشون در واقع نور الهی به قلبشان نتابید.

کارما اطراف آنها را احاطه کردو دیگر نور الهی به آنها نرسید.

قلب باید آینه باشد .ولی وقتی به قلب هیچ نوری نیست درست عذابی قرار میگیرد.

بالاترین عذاب ظلمت است.

وقتی کارما درست کردی برای خودت هزاران نور بتو بتابد ذره ای نور به قلبت نمی رسد.

پس دراینجا قلب مریض میشود

بیمار میشود

البته قلب اینجا جسمی نیست.

روحی است