حسنه بدی را از بین می برد

تهیه کننده: غزاله علیجانی
سخنرانی معرفتی ( حسنه بدی را از بین می برد)

حسنه و کارهای خوب بدی ها را پاک می کند، انسان نباید با داشتن چنین خدایی نگران باشد زیرا اگر بشر را جایزالخطا آفرید، راه استغفار را هم برای او قرار داد.

سیئه کارمایی است که دور انسان را احاطه کرده و او را از تجلیات الهی دور و جدا می نماید، درحالیکه حسنه، باعث پاک شدن سیئه می گردد. سیئه مانند مداد سیاهی است که جُرم و جِرم دراطراف انسان بوجود می آورد، درحالیکه در دل انسان پاکنی است که با گفتن استغفرالله و اعمال و نماز اول وقت و ذکر دو بار در روز که مانند غسل می باشد و با یاد خدا و انیب و بازگشت به او می تواند این سیئه را پاک نماید.

انسان نباید گناه کند و به دنبال پاک کردن آن باشد، بلکه باید پاکن را بزرگتر کرده و نوک مداد را تمام کند.

پس ذکر هم مداد و هم پاکن است، مداد است چون حسنه را می نویسد و پاکن است زیرا سیئه را از بین می برد.

باید شاهد شوید تا عاملیت خدایی که عامل است را ببینید.