منا فقون مانند کسانی هستند که کر و لال و کور هستند و دیگر بر نمی گردند

تهیه کننده: محمدرضا قنبری