کافر کسی است که نور الهی را می پوشاند وسیئه او را احاطه می کند

تهیه کننده: زهرا فکور