آتش جهنم، همان کارما واعمال بدی است که دور مارا احاطه کرده است

تهیه کننده: محمدرضا قنبری
در این آیه اُ عدت یعنی آماده شده، مهیا شده، لکافرین هم یعنی برای کافران.

پس میفرماید کافران چه کسانی هستند؟کسانی هستند که دور خود کارما بوجود میآورند یعنی احاطه به سیئه شده اند و این کارما باعث شده از نور الهی منفک( جدا شدن) بشوند و آن را جذب نکنند قود در اینجا به معنی آتش گیرنده یعنی چیزی که باعث میشود آتش بگیرد است و قود آن آتش ناس است یعنی همان کارمایی که دور ما وجود دارد پس نتیجه میگیریم که گناه نکردن خیلی بهتر از توبه کردن است و آتش جهنم همان کارما و اعمال بدی است که دور ما احاطه شده، این آیه هم به قود اشاره میکند یعنی آتش گیرنده و هم به حجاره یعنی قلبی که سنگدل شده و هرچه به او میگویند نمی شنود و درک نمیکند.

کافر + قود + ناس + حجاره