وفای به عهد، استقامت، سبقت در کار خیر

تهیه کننده: بیتا سمیعی