خداوند نه تنها از عمل، بلکه از فکر شما آگاهی دارد

تهیه کننده: شکوه  جدیدی