کافر کسی است که با اعمال بدی که انجام میدهد نور الهی را می پوشاند

تهیه کننده: نسرین طاهری