خواص غسل

شب قدر غسلی موسوم به غسل انیب انجام میشودبا وضو گرفتن هفت گیرنده ی نوری ما فعال میگردداز قبیل: فرق سر، چشم، پیشانی، لب، دودست، وپاو چاکرای 6و7نورالهی رابه سیستم مردین ماهدایت مینمایددر این غسل 360 نقطه وگیرنده بدن فعال شده ومورد تایید جامعه بهداشت جهانی میباشد در کانال مردین که نقطه برخورد دو کانال نوریست ونوعی گیرنده میباشد چاکرا ایجاد شده وباغسل این نقاط نور الهی دریافت میگردد