شما باید یک میانگین در زمان ذکر داشته باشید و در نگاه داشتن آن کوشا باشید 

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی