بالاترین بازدارنده ذکر، شیطان است

تهیه کننده: محمدرضا قنبری