صورت گناهکاران در قیامت هم تاریک است و خواهان اقتباس نور از مومنین هستند

تهیه کننده: شکوه  جدیدی