فاسق کسی است که ایمان می آورد گناه می کند بعد ایمان می آورد دوباره گناه می کند

تهیه کننده: مهری کیانپور