ذکر دو بار در روز بالاترین عظمت در هستی است. 

تهیه کننده: بیتا سمیعی