شیطان دشمن شما است شیطان در درون می رود طواف می کند. 

تهیه کننده: شکوه  جدیدی