مَن لَم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ

کسی که از مخلوق خداتشکرنکند ازخالق هستی تشکر نکرده

بجاست از کلیه عزیزانی کلیپ های زیبای این سایت را باصرف وقت بسیارزیاد می سازند تشکر  وقدردانی کنم مخصوصا از پشت کار واستقامت بی وقفه 10 عزیزی که ظرف ماه گذشته 40 کلیپ تأثیر اخیررا خلق کرده انذ ؛ از همه بیندگان محترم این سایت خواهش می کنم این 14عزیزانی که فی السابق درحال ساخت کلیپ هستند وشوق وعشق بقران آنهارا پایبند واستوارنگه داشته؛ حتما درنمازها دعاکنند

1-خانم بیتاسمیعی

2--خانم شکوه جدیدی

3-آقای محمدرضاقنبری

4-خانم نسرین طاهری

5-خانم فاطمه زهرانادرخمسه

6-خانم زهراپاکروان

7-خانم ربابه مردانی

8-خانم مهری کیانپور

9-خانم دل آرام سروری

10-خانم افسانه نوری زاده

11-خانم هماوکیلی

12-خانم مریم جباری

13-رامش مخبر

14-زهرافکور

می دانم این بزرگواران چقدر بی منت وقت می گذارندتا این کلیپ ها آنلاین، هرروز بی وقفه تهیه شودازصمیم قلب سلامتی وتوفیق روزافزون این خادمینی که مرا تنها نگذاشته اند خواهانم خدایاهرچه دردل آنهاست به آنها بده آمین یا رب العالمین