ماه رجب یک ریسمان بین ما و خداوند برای وصال است. 

تهیه کننده: بیتا سمیعی