یکی از نشانه های عمل به قرآن، جدال نکردن با خداوند است

تهیه کننده: دل آرام سروری