در این آیه بیان میکند که شیطان وملک چرا آفریده شده اند

تهیه کننده: زهرا پاکروان