در گرویدن نور بیرون به نور درون وصل می شود که ایجاد آرامش می کند. 

تهیه کننده: زهرا پاکروان