پروردگارا از وسوسه ها و تحریکات شیاطین به تو پناه می برم. 

تهیه کننده: زهرا پاکروان