ماهیت نور الهی را در قالب تمثیل بیان می کند. 

تهیه کننده: مهری کیانپور