پروردگار رمز گونه فرموده که انسان را از گِل و نه از خاک آفریده است

تهیه کننده: شکوه  جدیدی