شیطان بر کسانی تسلط دارد، که از غیر خدا می خواهند

تهیه کننده: مریم فتحی