7-ذکردوباردرروز

ذکر دوبار در روز زمانی به نتیجه میرسد که بصورت مداوم و بدون یک روز قطع شدن انجام بگیرد.بدون حرکت زبان در دل یک گوشه باخداوند خلوت میکنیم و انجام میدهیم.بعداز حدود یکسال متوجه تغییر درخودمان وزندگی روز مره میشویم.حدود هفتاد بار خداوند در قرآن فرموده وذکر اسم ربک بالغدات و العشی و قبل از طلوع شمس وقبل از غروب ولی متاسفانه کسی انجام نمیدهد.بیاییم از امروز روزی یک اسم خداوند را حفظ کرده با فاصله ده تا بیست ثانیه پشت سرهم تکرار کنیم.
افرادی که ذکر دوبار در روز را ندارند حتما قبل از شروع ماه رجب و سال نو که زندگی نو باید تشکیل داد این ذکر را شروع به گفتن کنند زیرا رازهایی دراین ذکر است وبیش از ۷۰ بار در قرآن گفته شده است نحوه گفتن ذکر قبل از طلوع شمس و قبل از غروب می باشد ما انسانها باید در روز ساعاتی را به خدا اختصاص دهیم و وقت بگذاریم تا حلاوت و تاثیر آن را در روحیه و سلامتی و در زندگی دنیا و آخرت را داشته باشیم حتما باید در ذکر تداوم داشته باشیم تا از تاثیرآن برخوردار شویم

شروع ذکر این طور است که روزی یکی از اسماالهی را به ترتیب حفظ کنیم در دل و بی زبان و بدون حرکت به فاصله ۱۰تا ۲۰ ثانیه و بعد آرام آرام به ۵۰ تا ۶۰ دقیقه درطول یک سال برسونیم این ذکر دو بار در روز عظمت زیادی دارد و شرطش این است که حتما هر روز و مرتب و با دوام گفته شود تا انشالله نتیجه آن در زندگی دنیا و آخرت ببینیم این ذکر باعث می شود که عشق ما به خدا زیاد شود
یکی از ثمرات ذکر دوباردر روزاین است که انسان را حب الله می کند وبا خدا یکی می شودو عشق انسان را به خدا زیاد می کند.اماراز ذکر دوباردرروز در تداوم هر روز ان وروزی دوبارگفتن ان است.پس انسان اگر بخواهد خدایی شود ورنگ وبوی خدایی بگیرد.باید ساعاتی را درروز با خدا خلوت کندو برای پروردگارش وقت بگذارد.وهیچ روزی ترک نشود.تا تاثیراین ذکررا در دنیاواخرت ببیندوطبق ایه ی الذین استقامو استقامت به خرج دهند.ذکر دوبار در روز بیش از 70 بار در قران اورده شده .وذکرواسم ربک بالغداه والعشی یادکنید پروردگارتان را در صبح و شب یادر جای دیگر می فرمایدقبل طلوع شمس وقبل غروبها.روش انجام دادن و گفتن ذکر .برای شروع هر روز یکی از اسماالحسنی خداوند را به ترتیب الله و رحمان و رحیم تا 99 اسم خداوندبه فاصله زمانی 20تا30 ثانیه در دل بی زبان و بدون حرکت تکرار می کنیم زمان شروع ذکراز بیست دقیقه در جایی خلوت تا ان شالله بعد یک سال به تدریج به 40 الی 60 دقیقه می رسانیم در پایان برای اینکه ذکر تاثیر گذار باشد نباید هیچ وقت قطع نشود ان شاالله .
به نام خدا بهترین زمان برای شروع ذکر اول ماه رجب است راز ذکر در هر روز گفتن است و آن هم روزی دوبار پس بنابراین ذکری که در قرآن به تکرار گفته شده بیش از ۷۰ بار همه همه به این معنی است که روزی دو بار ذکر گفته شود اما متاسفانه کسی توجه نمی کند ما باید ساعاتی را در روز با خالق یکتا خلوت کنیم اگر تا امروز اطلاعات کافی نداشتید و نمی دانستید که چقدر ذکر در زندگی و روحیه و سلامتی در دنیا و همینطور برای آخرت آن تاثیرگذار است و اگر دوست دارید تاثیرش را ببینید شروع کنید ماه رجب بهترین وقت است هر روز یکی از اسماء خدا را حفظ کنید و در دل بی حرکت و بی زبان تکرار کنید و آنگاه متوجه از عظمت آن خواهید شد به شرط اینکه هر روز و مداوم باشد صبح و شب هر ساعتی که دوست داشتید البته همانطور که در قرآن آمده قبل از طلوع خورشید و بعد از غروب آن بهترین زمان برای انجام فریضه ذکر است
به نام خدا بهترین زمان برای شروع ذکر اول ماه رجب است راز ذکر در هر روز گفتن است و آن هم روزی دوبار پس بنابراین ذکری که در قرآن به تکرار گفته شده بیش از ۷۰ بار همه همه به این معنی است که روزی دو بار ذکر گفته شود اما متاسفانه کسی توجه نمی کند ما باید ساعاتی را در روز با خالق یکتا خلوت کنیم اگر تا امروز اطلاعات کافی نداشتید و نمی دانستید که چقدر ذکر در زندگی و روحیه و سلامتی در دنیا و همینطور برای آخرت آن تاثیرگذار است و اگر دوست دارید تاثیرش را ببینید شروع کنید ماه رجب بهترین وقت است هر روز یکی از اسماء خدا را حفظ کنید و در دل بی حرکت و بی زبان تکرار کنید و آنگاه متوجه از عظمت آن خواهید شد به شرط اینکه هر روز و مداوم باشد صبح و شب هر ساعتی که دوست داشتید البته همانطور که در قرآن آمده قبل از طلوع خورشید و بعد از غروب آن بهترین زمان برای انجام فریضه ذکر است
به نام خدا بهترین زمان برای شروع ذکر اول ماه رجب است راز ذکر در هر روز گفتن است و آن هم روزی دوبار پس بنابراین ذکری که در قرآن به تکرار گفته شده بیش از ۷۰ بار همه همه به این معنی است که روزی دو بار ذکر گفته شود اما متاسفانه کسی توجه نمی کند ما باید ساعاتی را در روز با خالق یکتا خلوت کنیم اگر تا امروز اطلاعات کافی نداشتید و نمی دانستید که چقدر ذکر در زندگی و روحیه و سلامتی در دنیا و همینطور برای آخرت آن تاثیرگذار است و اگر دوست دارید تاثیرش را ببینید شروع کنید ماه رجب بهترین وقت است هر روز یکی از اسماء خدا را حفظ کنید و در دل بی حرکت و بی زبان تکرار کنید و آنگاه متوجه از عظمت آن خواهید شد به شرط اینکه هر روز و مداوم باشد صبح و شب هر ساعتی که دوست داشتید البته همانطور که در قرآن آمده قبل از طلوع خورشید و بعد از غروب آن بهترین زمان برای انجام فریضه ذکر است