همه سجده کردند به جز ابلیس که البته او هم از ملائک بود ولی ملکی که از نار است