در اینجا منظور از اله  خود رب است و نفس نمی باشد

تهیه کننده: بیتا سمیعی