وسوسه را شیطان به ناس می کند اما شامل آدم و بشر نمی شود 

تهیه کننده: رامش مخبر