ناس و جن هر دو خناسی می کنند. 

تهیه کننده: بیتا سمیعی