خداوند کسی  را که بعد از ظلم بر خودش، توبه کند ؛می پذیرد.