اسماء الحُسنی یعنی اسمائی که مربوط به عالم وحی است

تهیه کننده: ربابه مردانی