شیطان هیچ تسلطی بر کسانیکه قرآن بخوانند و ایمان بیاورند ندارد .

تهیه کننده: محمدرضا قنبری