سوره ابراهیم آیه 24درمورد راز رسیدن به نور است

 

تهیه کننده: شکوه  جدیدی