آیه260سوره بقره درمورد آرامش قلب است

تهیه کننده: زهرا نجفی
دلی که دارای سکون و آرامش است محلی برای فرود و نزول ملائک میباشدوهمواره شیطان برای

برهم زدن این سکون و انداختن تلاطم و وسوسه

در دل مومنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی باشد.

خداوند می فرمایند حتی انبیاء هم از وسوسه

شیطان در امان نبوده اند و مورد آزمایش قرار

می گرفتند، حضرت ابراهیم ( س)با وجودنزدیکی به پروردگار و تسلیمی محض بازهم موردوسوسه شیطان قرار گرفتند و برای آرامش قلبخود به خدا پناه بردند.قلبی که آرام نباشد یعنیاز خدا دور است.