دعای روز سوم ماه رمضان بار الها به من روزی بده تا ذهنم از پلیدی ها و منفی بافی ها پاک شود،

بار الها به من روزی بده تا ذهنم از پلیدی ها و منفی بافی ها پاک شود، مرا تنبیه کن تا اگاه گردم . اگاهم بنما تا در حال زندگی کنم و به گذشته و اینده ورود نکنم.

در این دعا از خداوند می خواهیم ذهن مارا پاک کند و به ما یاد دهد غصه خوردن خوب نیست .

در ادامه می فرماید خدایا مرا از سفاهت و کم خردی فکری دور بگردان . و برای من بهره ای از همه خیر ها قرار بده. بزرگترین خیری که در ماه رمضان نازل می شود ملایک هستند .

در اخر نیز اشاره به بخشندگی خداوند دارد و برای دریافت این خیرات و برکات خدا را با نام بخشنده ترین بخشندگان صدا میزنیم.