وقتی یاد خداوند را می کنید شیطان دور می شود

تهیه کننده: بیتا سمیعی