دعای روز10رمضان  در این دعا میفرماید. خدایا در ابن روز قرار بده مرا از کسانی که به تو توکل می کنند

به نام خدا

در این دعا میفرماید. خدایا در ابن روز قرار بده مرا از کسانی که به تو توکل می کنند.چه کسی به خدا توکل میکند؟ کسی که واکنش به اعمال دیگران نشان نمی دهد.چرا نمی گوید. عکس عمل از خود نشان نمی دهد. سکوت میکند کنار میکشد تا خدا کار انجام دهد.کسی که توکل کند و بیشتر نظاره گر باشد.کسی که توکل کند باید دوبار صبر کند راز در دو بار صبر کردن است.یک کاری را میگو یند انجام دهد صبر کند در انجام کار و با رسول درون مشورت کند اگر رسول درون ندارد با رسول بیرون اگر رسول بیرون ندارد با خدا مشورت کند.اطیعوا الله و اطیعوا رسول.در اینجا منظور شکافتن متوکلین بود.

حضرت علی فرمودن فزت و رب الکعبه .فاٹز کسی است که در یک مسابقه برنده شودرا فاٹز میگو یند.دنیا یک مسابقه است السابقون السابقون کسی که در کار خیر سبقت گرقته فاٹز است.زندگی یک بازی است در ابن بازی باید برنده شویم در آیات قرآن آمده است سالی یک یا دوبار همه امتحان میشویم وقتی مورد امتحان قرار میگیریم .عقل، زبان، گوش، چشم تمام بسته میشوند .تا متوجه شویم در این امتحان جزء فاٹز هستیم.دوم در عالم خواب مورد امتحان قرار میگیریم.که ببینیم میتوانیم برای نماز شب اگر از جا کنده شدیم این بازی را برده ایم و جزء فاٹز هستیم.

در این دعا آمده خدایا مرا در این روز از فاٹزون قرار بده.خدایا مرا از مقربین قرار بده.برای مقرب شدن باید اول تزکیه کردو کارما را پاک کرد بعد از پاک کردن کارمایی که بین ما و خدا قرار دارد و توبه کردم و گناه نکردیم توبه ما قبول می شود

1 -برنده شدیم و فاٹز شدیم

2- جزء مقربین قرار گرفتیم

ما باید تصمیم بگیریم و گناه نکنیم وبگوییم ما آمده ایم و ٲ نیب کنیم و باز گشت به پروردگار باشیم.

و به احسان تو ای کسی که منتها علیه طلب گنندگان هستی